Lange Wagenstraat 1 - Gilze +31 161 234 322 Ma-Vrij: 8:00 - 18:00 Als beste beoordeeld! 5/5
Follow Us

Privacyverklaring

Lees hier de privacyverklaring van Edgeplore B.V.:

Edgeplore B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en app, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren verwijzen we u graag naar onze cookieverklaring

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
 1. Website (hierna ook “De website”): www.edgeplore.nl
 2. App  (hierna ook “De app”) 
 3. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Edgeplore B.V., gevestigd te Gilze, Lange Wagenstraat 1, kvk-nummer: 77864891.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website of app, waardoor de website of app haar functionaliteiten niet toegankelijk zijn. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website of app. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Edgeplore B.V.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@edgeplore.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@edgeplore.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  
Lees hierover meer in onze Cookieverklaring

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Rick de Keijzer, info@edgeplore.nl.

 

Artikel 15 – Edgeplore App

De Edgeplore App verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. We hebben dit opgesplitst in accountgegevens en spelgegevens. Edgeplore b.v. deelt nooit persoonsgegevens met derde partijen.

 

15.1 Accountgegevens

 • Door u ingegeven gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Door u ingegeven profielfoto

 

15.2 Spelgegevens

 • Door u geüploade foto’s
 • Door u geüploade video’s
 • Door u ingegeven antwoorden op multiple choice, open en get to know vragen.

 

15.3 Doel en grondslag persoonsgegevens

De Edgeplore App verwerkt uw persoonsgegevens vanwege de gesloten gebruiksovereenkomst en voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Uw inzendingen te kunnen tonen aan andere gebruikers binnen dezelfde organisatie, voor goed functioneren van het spel.

 

15.4 Beveiliging gegevens

De Edgeplore App neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens van onze klanten te beveiligen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens. Zowel de accountgegevens als de spelgegevens zijn beveiligd. Hiervoor maakt Edgeplore b.v. o.a. gebruik van SSL, beveiliging met wachtwoorden, versleutelde URL’s en Google Firebase. Enkel de technisch beheerder heeft, indien noodzakelijk, toegang tot bepaalde gegevens.

 

15.5 Bewaartermijn gegevens

Zowel de accountgegevens als de spelgegevens worden enkel bewaard, om de app goed te laten functioneren. Na afloop van een competitie worden alle spelgegevens automatisch binnen 7 dagen verwijderd. Na afloop van de abonnementsperiode worden ook alle accountgegevens verwijderd.

 

15.6 Opslaan van spelgegevens door gebruikers

Edgeplore b.v. is in geen geval verantwoordelijk voor het opslaan van gegevens door app gebruikers zelf. Bijvoorbeeld het maken van printscreens in de app is mogelijk.

 

15.7 Rechten
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u uw gegevens willen inzien, stuur hiervoor een e-mail naar info@edgeplore.nl.

 

Artikel 16 – Google Analytics

Edgeplore maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan Edgeplore de kwaliteit en effectiviteit van haar website verbeteren.
Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits Edgeplore App voldoet aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 17 – Afsluiting

Edgeplore wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

Edgeplore App behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Controleer daarom regelmatig deze pagina.